Mã số #
icon
level
Giá tiền
Giới tính
Level 5
Cánh 1
Icon 1
Luckystar 1
Thiết kế 0
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
4,000,000đ
Level 5
Cánh 1
Icon 0
Luckystar 0
Thiết kế 0
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
3,300,000đ
Level 50
Cánh 0
Icon 4
Luckystar 3
Thiết kế 0
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
8,500,000đ
Level 94
Cánh 1
Icon 3 (TTHM)
Luckystar 5
Thiết kế 0
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
21,000,000đ
Level 85
Cánh 36
Icon 8 (TTHM)
Luckystar 24
Thiết kế 7
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
130,000,000đ
Level 5
Cánh 11
Icon 10 (TTHM)
Luckystar 8
Thiết kế 0
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
21,000,000đ
Level 5
Cánh 5
Icon 1 (TTHM)
Luckystar 1
Thiết kế 0
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
15,000,000đ
Level 6
Cánh 2
Icon 0
Luckystar 3
Thiết kế 0
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
6,500,000đ
Level 12
Cánh 1
Icon 1
Luckystar 8
Thiết kế 0
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
9,900,000đ
Level 5
Cánh 0
Icon 6
Luckystar 9
Thiết kế 3
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
35,900,000đ
Level MAX
Cánh 9
Icon 2 (TTHM)
Luckystar 5
Thiết kế 6
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
40,900,000đ
Level 71
Cánh 1
Icon 6
Luckystar 9
Thiết kế 0
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
10,900,000đ
Level 5
Cánh 3
Icon 1 (TTHM)
Luckystar 20
Thiết kế 0
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
34,000,000đ
Level 29
Cánh 7
Icon 8 (TTHM)
Luckystar 43
Thiết kế 24
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
279,900,000đ
Level 6
Cánh 1
Icon 5
Luckystar 24
Thiết kế 0
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
22,000,000đ
Level MAX
Cánh 9
Icon 2 (TTHM)
Luckystar 3
Thiết kế 0
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
16,000,000đ
Level 90
Cánh 4
Icon 6
Luckystar 31
Thiết kế 0
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
33,000,000đ
Level 80
Cánh 10
Icon 5 (TTHM)
Luckystar 15
Thiết kế 9
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
110,000,000đ
Level 35
Cánh 2
Icon 6 (TTHM)
Luckystar 17
Thiết kế 4
Giới tính Nữ
Đầy Đủ Thông Tin
73,000,000đ
Level 18
Cánh 2
Icon 3 (TTHM)
Luckystar 4
Thiết kế 0
Giới tính Nam
Đầy Đủ Thông Tin
18,000,000đ